تاریخچه

حسابداری در ایران و جهان(تاریخچه کوتاه)

تاریخچه حسابداری-لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل

حسابداری همراز تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. قدمت حسابداری در ایران ایرانیان نیز قرن‌ها به خبرگی و مهارت در